orta əsrlər tarixi kateqoriyası üzrə məqalələr

Termidorçular və Napoleon Babapart

9 termidor (iyulun 27-si) çevrilişi. Yakobin diktaturasının əsasını daxili çəkişmələr zəiflədirdi. Dantonun rəhbərliyi altında müxalifətçi qrup formalaşmışdı. Onlar terror siyasətindən əl çəkməyi və inqilabi demokratik diktaturanı ləğv etməyi irəli sürürdülər. Şomet və Eberin başçılığı ilə «İfrat» sol müxalifətçi qrup da Robespyerin rəhbərlik etdiyi ictimai Qurtuluş Komitəsinin siyasətinə qarşı çıxırdı. Bu qrup daha sərt tədbirlərin həyata keçirilməsinə çalışırdı.
Hər iki qrupun rəhbərləri inqilabi hökumətə qarşı çıxdıqları üçün edam edildilər. Bu hadisə yakobinçilərin mövqeyini daha da zəiflətdi. Yakobin bloku dağıldı. Konventin kənd təsərrüfatı fəhlələrinin çöl işlərinə göndərilməsi, varlı kənd bur-juaziyasının məhsulunun müsadirə edilməsi haqqında dekretləri vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Robespyer hökumətinə qarşı əks-inqilabi blok yarandı.
Davamı →

Xalqların böyük köçü və hunlar

«Xalqların böyük köçü»nün başlanması. Avrasiya materikində türk tayfalarının yaşadığı torpaqlar kontinental iqlimə malik ərazilərdir. Burada çöl və səhralar zaman keçdikcə böyüyür. Bu isə otlaq sahələrinin azalmasına səbəb olur.
Erkən orta əsrlərdə də əsas məşğuliyyəti maldarlıq olan türk tayfaları qərbə yürüş etdilər. Həmin tayfaları ümumilikdə hunlar adlandırırdılar. Bu köçün siyasi və sosial səbəbləri də var idi. Əhalinin artımı və tayfalar arasında siyasi çəkişmələr də hunların köç etməsinə böyük təsir göstərdi. Tarixə «Xalqların böyük köçü»nün başlanğıcı kimi düşmüş bu yürüş eramızın IV əsrindən başlayaraq VI əsrə qədər davam etmişdir.
Davamı →

İngiltərə XVI-XVII əsrin birinci yarısında

 1. Sənaye inkişafı.
 2. Aqrar inkişaf.
 3. Aqrar çevrilişin başlanması. Tüdorların işçi qanunvericiliyi.
 4. İngiltərədə mütləqiyyətin təşəkkülü.
 5. Kral reformasiyası.   
 6. Mariya Tüdorun əksreformasiyası.
 7. Yelizaveta Tüdorun dini nizamlama siyasəti.
 8. Radikal reformasiya.
 9. Yelizaveta Tüdorun iqtisadi siyasəti.
 10. Yelizaveta Tüdorun xarici siyasəti.
Davamı →

Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə sisteminin yaranması. Avropa sivilizasiyasinin Amerika qitəsinə yayılması

 1. Böyük Coğrafi Kəşflərin səbəbləri.
 2. Xristofor Kolumb. Amerika qitəsinin kəşfi.
 3. Hindistana dəniz yolunun kəşfi. Portuqalların müstəmləkə işğalları.
 4. Hindistana qərb yolunun kəşfi. İlk dünya səyahəti.
 5. Karib hövzəsinin müstəmləkələşdirilməsi. Meksikanın və Perunun işğalı.
 6. Portuqaliyanın müstəmləkələri.
 7. Müstəmləkələşmə və katolik kilsəsi.
 8. Böyük Coğrafi Kəşflərin nəticələri.
Davamı →

Pireney yarımadası ölkələri Avrasiya və Şərq sivilizasiyalarının qovşağında

 1. İspaniya XI-XIII əsrlərdə
 2. İspaniya və Portuqaliya XIV – XV əsrlərdə
Davamı →

Almaniya XI – XV əsrlərdə

 1. Almaniya XI – XIII əsrlərdə
 2. Almaniya XIV – XV əsrlərdə
1. Almaniya XI – XIII əsrlərdə
1024 – cü ildə Sakson sülaləsi başa çatdığından, alman əyanları qədim frankon nəslindən olan II Konradı kral seçdilər. Frankon (və ya sonranı məbbələrdə Salik ) sülaləsi 1125 – ci ilədək hakimiyyətdə olmuşdu.
Sülalənin nümayəndələrindən biri – III Henri ( 1039 – 1056 ) dövründə alman imperiyası öz yüksək dövrünü keçirmşdir. III Henri, zö sələfləri kimi özünün İsa peyğəmbərin yerdəki nümayəndəsi hesab edirdi. Rex et sacerdos ( kral və din xadimi) formulası da imperatorun dünyəvi və dini xarakterli hakimiyyətini əks etdiridi. III Henri Almaniyada kilsə islahatının baş təşəbüskarı olub kilsənin möhkəmləndirilməsində maraqlı idi.
Davamı →

Fransa XVI-XVII əsrin birinci yarısında

 1. Aqrar quruluş.
 2. Manufakturalar və sexlər.
 3. Ticarət.
 4. İlkin yığımın xüsusiyyətləri.
 5. Sosial quruluş.
 6. Mütləq monarxiya. I Fransisk.
 7. Reformasiya.
 8. Dini müharibələr.
 9. Dini müharibələrin I mərhələsi (1562-1570).
 10. II mərhələ (1572-1576).
 11. III mərhələ (1580-1594).
 12. Navarralı Henrinin qələbəsi.   
 13. Nant edikti.
 14. IV Henrinin islahatları.
 15. Kardinal Rişelye.
Davamı →

Qərbi Avropa V-XI əsrlərdə

Qədim almanların yaşadığı ərazi, məşğuliyyəti. Onların Romanı işğal etməsi. Qədim alman tayfalarının əcdadları eramızın əvvəllərində qərbdən Reyn, şərqdən Visla, cənubdan Alp dağları və Dunay çayı, şimaldan Şimal və Baltik dənizləri ilə hüdudlanmış ərazidə yaşayırdılar. Onlar kəndlərdə nəsil (qəbilə) icmasıhalında məskunlaşmışdılar. Romalılardan 2 tarlalı əkinçilik qaydasını öyrənmişdilər.
Bəzən müharibə zamanı bəzi nəsil üzvləri tayfadan ayrı düşür, yad tayfalarla qonşuluqda yaşayırdılar. V-VI əsrlərdə qəbilə icması tədricən qonşuluq icması ilə əvəzləndi. Qonşuluq icmasının yaranması qədim alman tayfalarında bərabərsizliyin əsasını qoydu. Tayfanı xalq yığıncağı idarə edirdi. Müharibə və sülh məsələləri, tayfa başçılarının seçilməsi, adamlar arasında mübahisələr xalq yığıncağında həll edilirdi.
Davamı →

İngiltərə 11-15 əsrlərdə

 1. İngiltərə XI – XII əsrlərdə
 2. İngiltərə XIII əsrdə
 3. İngiltərə XIV – XV əsrlərdə
 

1. İngiltərə XI – XII əsrlərdə


XI əsrin ortalarına doğru İngiltərədə feodallaşma prosesi hələ tam başa çatmamışdı. Kəndlilərin xeyli hissəsi hələ azad qalırdı. Feodal mülkiyyəti və feodal iyerarxiyası isə hər yerdə yayılmamışdı.
1066 –cı ildə İngiltərə normand işğalına məruz qalır. Normandiya hersoqu Vilhelm normandlardan, fransızlardan və hətta italyan cəngavərlərindən böyük bir qoşun toplaya bilir. Işğal üçün bəhanə isə Vilhelmin guya vəfat edərkən onu varis təyin etmiş kral Eduardın vəsiyyəti olur. Roma papası da hersoqun iddialarına dəstək olur.
Davamı →

XVI-XVII əsrin birinci yarısında Qərbi Avropa mədəniyyətinin əsas inkişaf istiqamətləri

 1. XVI əsrdə humanist hərəkatın özəllikləri
 2. Naturfəlsəfə
 3. Kitab çapı. Kosmoqrafiya
 4. Astronomiyanın inkişafı
 5. Siyasi nəzəriyyələr. Sosial utopiya
 6. Təsviri sənət. Ədəbiyyat

 

Davamı →
Top